ปราชญ์ชาวบ้าน


แบบบันทึกข้อมูลบุคคล ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

นางทวน  ปูเครือ

    เป็นบุคคลที่มีภูมิปัญญาด้านนวดแผนไทย โดยการเปิดโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก และการนำของนางผ่องใจ สุวรรณปัญญา ซึ่งเป็นกำนันตำบลตากตกตอนนั้น ได้เปิดอบรมหลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อให้เกิดอาชีพในชุมชน นางทวน ปูเครือได้สอบผ่านการนวดแผนไทย และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบการนวดแผนไทย สบส.๒๖๓๐๐๐๕๔๘ ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ ต่อมานางทวน ได้ใช้ความรู้ด้านการนวดแผนไทยสอนให้กับลูกหลานและผู้ที่สนใจ ทั้งยังได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการนวดแผนไทยในวันประชุมผู้สูงอายุและโครงการ อบต.เคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตกด้วย

สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ ๑๑/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองชะลาบ   ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

บุคคลอ้างอิงค์ : นางพเยาว์ ภวภูตานนท์

 

 

แบบบันทึกข้อมูลบุคคล ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

นายนงค์    เครือตา

             เป็นผู้มีภูมิปัญญาด้านการจักสาน เนื่องจากบิดาของนายนงค์ เป็นผู้มีฝีมือด้านการจักสานอยู่แล้ว ซึ่งนายนงค์ ได้คลุกคลีงานด้านการจักสานมาตั้งแต่เด็ก พอโตจึงยึดเอาการจักสานมาเป็นอาชีพเสริมยามว่างจากการทำนา ทำสวน ต่อมาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางถึงฝีมือด้านการจักสาน ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรสอนงานจักสานให้กับเด็กนักเรียนหลายครั้ง ผลงานด้านการจักสาน เช่น การสานสุ่ม เปลนอน ตะกร้า เข่ง เป็นต้น

สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่  ๙๗  หมู่ที่ ๓  บ้านหนองงิ้ว   ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

บุคคลอ้างอิงค์ : นาวสาวรัตนา น้อยทอง

นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 13,272 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 91 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 219 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

↑ TOP