ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์


#
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ 306
2 คำสั่งงานบริหารงานบุคคล 19
3 งานกิจการสภาอบต.ตากตก 28
4 19 เม.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประกาศ รายละเอียดผลการพิจารณาชี้แจงและตอบข้อวิจารณ์ ร่างขอบเตงานที่จะซื้อหรือจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ แบบกระบเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - b
5 10 เม.ย. 2567 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
6 5 เม.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567(รอบ 6 เดือน)
7 22 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสเงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566
8 7 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก ขอเชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านตาก จังหวัดตาก
9 6 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ดำเนินกิจกรรม MOI Waste Bank Week
10 1 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการประชาคมสำรวจความต้องการขยายเขตให้บริการประปาส่วนภูมิภาค
11 29 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
12 20 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566
13 19 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ข่าวกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง
14 7 ก.พ. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
15 24 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
16 24 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
17 24 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
18 17 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ขอเชิญบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ที่ปฏิบัติงานมาไม่จ้อยกว่า 1 ปี
19 17 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
20 8 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ปริมาณขยะประจำเดือน ธันวาคม 2566
21 5 ธ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ปริมาณขยะประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
22 30 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประกาศสำนักงานที่คินจังหวัดตาก เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
23 2 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ปริมาณขยะประจำเดือน ตุลาคม 2566
24 1 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
25 1 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2566
26 25 ต.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖
27 5 ต.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28 5 ต.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
29 4 ต.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
30 4 ต.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
31 4 ต.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
32 3 ต.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do's & Don's) ประจำปีงบประมาณ 2567
33 3 ต.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
34 3 ต.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567
35 2 ต.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ปริมาณขยะประจำเดือน กันยายน 2566
36 4 ก.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ปริมาณขยะประจำเดือน สิงหาคม 2566
37 2 ส.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ปริมาณขยะประจำเดือน กรกฎาคม 2566
38 27 ก.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การฝึกอบรมที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัญในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
39 3 ก.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ปริมาณขยะประจำเดือน มิถุนายน 2566
40 20 มิ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาก แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว!!
41 1 มิ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ปริมาณขยะประจำเดือน พฤษภาคม 2566
42 1 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ปริมาณขยะประจำเดือน เมษายน 2566
43 26 เม.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่องการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566
44 17 เม.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
45 17 เม.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
46 3 เม.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ปริมาณขยะประจำเดือน มีนาคม 2566
47 3 เม.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน
48 1 มี.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ปริมาณขยะประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
49 1 มี.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดพระธาตุน้อย หมู่ที่ 3
50 22 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566
51 22 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์งดจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ ประจำปี 2566
52 21 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการคุณธรรม จริยธรรม
53 13 ก.พ. 2566 เชิญชวนน้องๆนักเรียน/นักศึกษา เข้ามาร่วมงาน และหาประสบการณ์การในการทำงานช่วงปิดเทอม
54 9 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลตากตก
55 9 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์ลดก๊าชเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน(คาร์บอนฟุตพริ้นท์)
56 1 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ปริมาณขยะประจำเดือน มกราคม 2566
57 11 ม.ค. 2566 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม หรือคณะทำงานขับเครื่อนเรื่อง จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
58 9 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลตากตก
59 9 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา ประจำปีงบประมาณ 2566
60 9 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566
61 9 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2566
62 9 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
63 5 ม.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
64 29 ธ.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล และมอบนโยบาย No Gift Policy
65 26 ธ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
66 21 ธ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
67 25 พ.ย. 2565 บันทึกการประชุมสภา อบต.ตากตก สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑-๒๕๖๕
68 25 พ.ย. 2565 ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2565
69 20 พ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
70 18 ต.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
71 6 ต.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
72 5 ต.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ 2565
73 4 ต.ค. 2565 การรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จังหวัดตาก
74 3 ต.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do's & Don's) ประจำปีงบประมาณ 2566
75 3 ต.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
76 30 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
77 30 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2565
78 30 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอทำบัตรประจำตัวผู้การรายใหม่
79 30 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอกู้เงินคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
80 30 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565
81 19 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด
82 12 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก พ.ศ.2566-2570
83 9 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารสว่นตำบลตากตก เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2565
84 6 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อบรมหมอหมู่บ้าน)
85 4 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
86 30 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง คุณสมบัติและข้อกำหนดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
87 29 ส.ค. 2565 บันทึกการประชุมสภา อบต.ตากตก สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๓-๒๕๖๕
88 29 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กรรมโครงการป้องกัน ควบคุมเฝ้าระวังการระบาดโรคติดต่อของคนและสัตว์ในชุมชน
89 29 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
90 26 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน
91 24 ส.ค. 2565 บันทึกการประชุมสภา อบต.ตากตก สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒-๒๕๖๕
92 24 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
93 19 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
94 17 ส.ค. 2565 (ร่าง) ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
95 16 ส.ค. 2565 บันทึกการประชุมสภา อบต.ตากตก สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑-๒๕๖๕
96 16 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ช่องทางการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
97 10 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
98 9 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการคล้องแมส คล้องใจ วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสูงวัย คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
99 9 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
100 9 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการผู้สูงอายุอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข
101 6 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
102 21 ก.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา
103 6 ก.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน
104 30 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ (ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
105 29 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการสืบสานประเพณีขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า ประจำปี 2565
106 28 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565
107 26 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
108 24 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ขอเชิญร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ผ่านสื่อออนไลน์
109 21 มิ.ย. 2565 บันทึกการประชุมสภา อบต.ตากตก สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑-๒๕๖๕
110 15 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
111 14 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
112 26 พ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร่สวนตำบลตากตก เรื่อง โครงการครอบครัวอบอุ่น
113 18 พ.ค. 2565 ประขาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ( มกราคม - เมษายน 2565 )
114 1 เม.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)
115 31 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 (ประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน
116 31 มี.ค. 2565 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน
117 28 มี.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
118 24 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่1 และไตรมาสที่2
119 10 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการวัยใสใส่ใจทำดี
120 9 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการส่งเสริมทักษาด้านภาษาสู่อาเซียนเด็กและเยาวชนตำบลตากตก
121 1 มี.ค. 2565 แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมด้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)
122 1 มี.ค. 2565 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565
123 1 มี.ค. 2565 ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
124 1 มี.ค. 2565 รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
125 18 ก.พ. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
126 10 ก.พ. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ 2565
127 31 ม.ค. 2565 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
128 25 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเด็กและเยาวชน/สตรี/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
129 21 ม.ค. 2565 บันทึกการประชุมสภา อบต.ตากตก สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒-๒๕๖๕
130 14 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
131 11 ม.ค. 2565 บันทึกการประชุมสภา อบต.ตากตก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑-๒๕๖๕
132 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (No Gift policy)
133 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ค่านิยมหลัก และวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
134 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
135 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
136 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
137 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
138 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
139 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
140 11 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
141 10 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และมาตรฐานการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
142 5 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัย สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
143 5 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
144 5 ม.ค. 2565 บันทึกการประชุมสภา อบต.ตากตก ครั้งแรก
145 13 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขต อบต.ตากตก
146 6 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รวมรายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565
147 6 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการจัดทำฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
148 6 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย
149 6 ต.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ผลการลดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
150 5 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และอาสาสมัครบริบาล
151 1 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
152 24 ก.ย. 2564 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
153 24 ส.ค. 2564 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
154 19 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
155 16 ส.ค. 2564 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
156 9 ส.ค. 2564 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
157 9 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
158 9 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564
159 23 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง งานประเพณี/กิจกรรมทางศาสนา โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา
160 13 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
161 1 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การจัดเก็บขยะอันตราย
162 29 มิ.ย. 2564 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
163 25 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง เชิญชวนร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดผ่านสื่อออนไลน์
164 23 มิ.ย. 2564 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
165 23 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
166 21 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปั 2564
167 7 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง วันสิ่งแวดล้อม
168 3 มิ.ย. 2564 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา และการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
169 1 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ออกรับขยะวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
170 1 มิ.ย. 2564 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
171 31 พ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กองทุนขยะสร้างสุข มอบสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยติดเตียง
172 26 พ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปี 2564
173 28 เม.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ปลอดบุหรี่
174 22 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การแข่งขันกีฬาตำบลตากตกรวมใจต้านภัยยาเสพติด "ตากตกคัพ ครั้งที่ 21" ประจำปี 2564
175 5 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน/สตรี/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมการทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้)
176 1 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธืองค์การบริหารส่วนตำบลตกาตก เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน
177 31 มี.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่องแบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมา ไตรมาส๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
178 29 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาสู่อาเซียนเด็กและเยาวชนตำบลตากตก
179 26 มี.ค. 2564 กิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำแรงดันสูงลดปริมาณฝุ่นละอองและหมอกควัน เพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศ PM2.5
180 24 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รณรงค์ลดการเผาในที่โล่งลดการเกิดฝุ่น PM 2.5
181 22 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
182 15 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการประราชดำริด้านสาธารณสุข "กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number one" ประจำปี พ.ศ. 2564
183 14 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมผู้สูงอายุอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข
184 10 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่องกิจกรรมกันแนวไฟป่าร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
185 7 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
186 3 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมทำแนวกันไฟตำบลตากตก
187 1 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการในพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข "กิจกรรมพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน และชุมชน" ประจำปี 2564
188 17 ก.พ. 2564 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
189 16 ก.พ. 2564 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2565
190 11 ก.พ. 2564 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
191 11 ก.พ. 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
192 13 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง หลักเกณฑ์มาตราการและแนวทางปฏิบัติเก่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
193 13 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
194 13 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
195 13 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
196 13 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
197 13 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
198 11 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
199 8 ม.ค. 2564 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
200 5 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
201 25 ธ.ค. 2563 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
202 15 ธ.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
203 30 พ.ย. 2563 นายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมด้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)
204 1 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงสาย
205 21 ต.ค. 2563 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
206 21 ต.ค. 2563 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทน
207 19 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
208 18 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนถาน "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
209 16 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มีผลการประเมินดีเด่น ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
210 12 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แบบสรุปความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
211 8 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการประเมินการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
212 6 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แบบรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564
213 6 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้างพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
214 6 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
215 5 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
216 5 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
217 1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
218 1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอทำบัตรผู้พิการรายใหม่ ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
219 1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอกู้เงินคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564
220 1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
221 1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
222 1 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
223 1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
224 30 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
225 30 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564
226 25 ก.ย. 2563 ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
227 15 ก.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
228 6 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563
229 2 ก.ย. 2563 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
230 31 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (กิจกรรมการควบคุมโรคหนอนพยาธิ)
231 27 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน
232 23 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนในตำบลตากตก (กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง)
233 21 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number one)
234 18 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ (กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง)
235 16 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกม เรื่อง โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาสู่อาเซียนและเยาวชนตำบลตากตก
236 21 ก.ค. 2563 ประกาศอบต.ตากตก เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.ตากตก
237 30 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการส่งเสริมพํฒนาองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมทำน้ำพริกปลาร้า/ปลาย้าง
238 22 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ผลการประกวดและคัดเลือกชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2563
239 17 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมของ อถล.
240 1 มิ.ย. 2563 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ปี2563 (6 เดือน)
241 29 พ.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
242 25 พ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๓
243 1 พ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
244 27 เม.ย. 2563 แบบรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563
245 9 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
246 2 มี.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563
247 28 ก.พ. 2563 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง บัญชีรายงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
248 5 ก.พ. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
249 23 ม.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมมูลต่อสาธารณะ
250 22 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
251 22 ม.ค. 2563 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
252 20 ม.ค. 2563 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
253 6 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย
254 4 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการปริวาสกรรมปฎิบัติธรรม
255 3 ม.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตากตก
256 24 ธ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
257 22 ธ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
258 20 ธ.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๒
259 15 ธ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการผู้สูงอายุอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข
260 9 ธ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2562
261 9 ธ.ค. 2562 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (คนตากร่วมใจ ต้านภัยทุจริต)
262 14 พ.ย. 2562 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงสาย
263 3 พ.ย. 2562 คณะลูกทุ่งมหานคร อสมท. FM 95 MHz และนักจัดรายการพร้อมคณะ ที่มาเยี่ยมชมสถานที่การบริหารจัดการขยะของ อบต.ตากตก
264 1 พ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
265 1 พ.ย. 2562 รับซื้อขยะทั่วไปจาก เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
266 22 ต.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
267 18 ต.ค. 2562 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก และคณะ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ อบต.ตากตก
268 17 ต.ค. 2562 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563
269 10 ต.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
270 9 ต.ค. 2562 ประชาสัมพันธืองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2562
271 8 ต.ค. 2562 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
272 1 ต.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง เอกสารเผยแพร่ความรู้ สำหรับสิทธิของผู้สูงอายุ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
273 1 ต.ค. 2562 เอกสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอทำบัตรประจำตัวผู้พิการรายใหม่
274 1 ต.ค. 2562 เอกสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอกู้เงินคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
275 1 ต.ค. 2562 เอกสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
276 1 ต.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
277 20 ก.ย. 2562 ส่งเสริมพัฒนาองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน (กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำหว้า)
278 13 ก.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กิจกรรมอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์)
279 9 ก.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number one)
280 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
281 3 ก.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กิจกรรมการควบคุมโรคหนอนพยาธิ)
282 2 ก.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กิจกรรมพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน)
283 26 ส.ค. 2562 โครงการ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการทางสังคม(กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์รีไซเคลิ/การเลี้ยงไส้เดือน)
284 15 ส.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
285 1 ส.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
286 18 ก.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2562
287 8 ก.ค. 2562 งานกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณีท้องถิ่น (กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา)
288 14 มิ.ย. 2562 เข้าร่วมโครงการสัมนาประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น
289 4 มิ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
290 3 มิ.ย. 2562 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
291 3 มิ.ย. 2562 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา และการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
292 20 พ.ค. 2562 ช่องทางตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
293 20 พ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
294 14 พ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ประกาศการบรรจุแต่งตั้ง
295 1 พ.ค. 2562 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่๑)
296 26 เม.ย. 2562 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
297 11 เม.ย. 2562 มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
298 9 เม.ย. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
299 13 มี.ค. 2562 ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
300 12 มี.ค. 2562 โครงการผู้สูงอายุอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข
301 12 มี.ค. 2562 โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย
302 11 มี.ค. 2562 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
303 8 มี.ค. 2562 มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
304 8 มี.ค. 2562 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
305 8 มี.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตราการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
306 8 มี.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
307 28 ก.พ. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
308 18 ก.พ. 2562 โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาสู่อาเซียนเด็กและเยาวชนตำบลตากตก
309 1 ก.พ. 2562 ประกาศ เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
310 30 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การจัดการน้ำเสียในชุมชน
311 25 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน
312 13 ม.ค. 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
313 9 ม.ค. 2562 โครงการอบต.พบประชาชน
314 8 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๒
315 8 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
316 8 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
317 7 ม.ค. 2562 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
318 7 ม.ค. 2562 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
319 6 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ปฎิบัติการ 5ป.
320 5 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
321 27 ธ.ค. 2561 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
322 19 ธ.ค. 2561 งบแสดงฐานะทางการเงิน ๒๕๖๑
323 16 พ.ย. 2561 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
324 16 พ.ย. 2561 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
325 16 ต.ค. 2561 หลักเกณฑ์การเลือนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
326 11 ต.ค. 2561 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ๑ - ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
327 2 ต.ค. 2561 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
328 2 ต.ค. 2561 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
329 1 ต.ค. 2561 รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
330 1 ต.ค. 2561 รายงานใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑
331 28 ก.ย. 2561 รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
332 21 ก.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ 2561
333 4 ก.ย. 2561 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
334 28 ส.ค. 2561 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งข้าราขการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
335 4 มิ.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
336 22 พ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
337 10 พ.ค. 2561 มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังเกิดเหตุวาตภัย
338 9 พ.ค. 2561 ตัดต้นไม้ที่ขวางทางจราจร
339 28 ก.พ. 2561 ตัวแทนชุมชนหรือประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
340 23 ม.ค. 2561 บันทึกรายงานการประชาคมหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปี
341 17 ม.ค. 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
342 10 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
343 16 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ย
344 12 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคุณธรรมของพนักงาน
345 10 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
346 10 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
347 6 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
348 28 ส.ค. 2560 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
349 28 ก.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
350 9 ม.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอส่งประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
351 9 ม.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอส่งประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
352 5 ม.ค. 2560 ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
353 27 ธ.ค. 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐
354 16 ส.ค. 2556 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม
355 16 ส.ค. 2556 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม
↑ TOP