ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์


#
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ 215
2 คำสั่งงานบริหารงานบุคคล 18
3 งานกิจการสภาอบต.ตากตก 12
4 22 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566
5 21 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการคุณธรรม จริยธรรม
6 13 ก.พ. 2566 เชิญชวนน้องๆนักเรียน/นักศึกษา เข้ามาร่วมงาน และหาประสบการณ์การในการทำงานช่วงปิดเทอม
7 11 ม.ค. 2566 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม หรือคณะทำงานขับเครื่อนเรื่อง จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
8 9 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา ประจำปีงบประมาณ 2566
9 9 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566
10 9 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2566
11 9 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
12 5 ม.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
13 29 ธ.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดหวัดตากใสสะอาด 2566" และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy )
14 5 ต.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ 2565
15 4 ต.ค. 2565 การรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จังหวัดตาก
16 3 ต.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do's & Don's) ประจำปีงบประมาณ 2566
17 30 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง คุณสมบัติและข้อกำหนดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
18 17 ส.ค. 2565 (ร่าง) ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
19 16 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ช่องทางการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
20 30 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ (ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
21 18 พ.ค. 2565 ประขาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ( มกราคม - เมษายน 2565 )
22 1 เม.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)
23 31 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 (ประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน
24 31 มี.ค. 2565 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน
25 28 มี.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
26 1 มี.ค. 2565 แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมด้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)
27 1 มี.ค. 2565 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565
28 1 มี.ค. 2565 ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
29 1 มี.ค. 2565 รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
30 18 ก.พ. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
31 31 ม.ค. 2565 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
32 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (No Gift policy)
33 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ค่านิยมหลัก และวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
34 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
35 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
36 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
37 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
38 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
39 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
40 10 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และมาตรฐานการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
41 5 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
42 6 ต.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ผลการลดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
43 1 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
44 24 ก.ย. 2564 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
45 24 ส.ค. 2564 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
46 19 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
47 16 ส.ค. 2564 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
48 9 ส.ค. 2564 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
49 9 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
50 9 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564
51 23 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง งานประเพณี/กิจกรรมทางศาสนา โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา
52 13 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
53 1 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การจัดเก็บขยะอันตราย
54 29 มิ.ย. 2564 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
55 25 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง เชิญชวนร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดผ่านสื่อออนไลน์
56 23 มิ.ย. 2564 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
57 23 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
58 21 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปั 2564
59 7 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง วันสิ่งแวดล้อม
60 3 มิ.ย. 2564 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา และการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
61 1 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ออกรับขยะวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
62 1 มิ.ย. 2564 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
63 31 พ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กองทุนขยะสร้างสุข มอบสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยติดเตียง
64 26 พ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปี 2564
65 28 เม.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ปลอดบุหรี่
66 22 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การแข่งขันกีฬาตำบลตากตกรวมใจต้านภัยยาเสพติด "ตากตกคัพ ครั้งที่ 21" ประจำปี 2564
67 5 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน/สตรี/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมการทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้)
68 1 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธืองค์การบริหารส่วนตำบลตกาตก เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน
69 31 มี.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่องแบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมา ไตรมาส๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
70 29 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาสู่อาเซียนเด็กและเยาวชนตำบลตากตก
71 26 มี.ค. 2564 กิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำแรงดันสูงลดปริมาณฝุ่นละอองและหมอกควัน เพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศ PM2.5
72 24 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รณรงค์ลดการเผาในที่โล่งลดการเกิดฝุ่น PM 2.5
73 22 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
74 15 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการประราชดำริด้านสาธารณสุข "กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number one" ประจำปี พ.ศ. 2564
75 14 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมผู้สูงอายุอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข
76 10 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่องกิจกรรมกันแนวไฟป่าร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
77 7 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
78 3 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมทำแนวกันไฟตำบลตากตก
79 1 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการในพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข "กิจกรรมพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน และชุมชน" ประจำปี 2564
80 17 ก.พ. 2564 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
81 16 ก.พ. 2564 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2565
82 11 ก.พ. 2564 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
83 11 ก.พ. 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
84 13 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง หลักเกณฑ์มาตราการและแนวทางปฏิบัติเก่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
85 13 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
86 13 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
87 13 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
88 13 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
89 13 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
90 11 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
91 8 ม.ค. 2564 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
92 5 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
93 25 ธ.ค. 2563 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
94 15 ธ.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
95 30 พ.ย. 2563 นายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมด้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)
96 1 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงสาย
97 21 ต.ค. 2563 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
98 21 ต.ค. 2563 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทน
99 19 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
100 18 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนถาน "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
101 16 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มีผลการประเมินดีเด่น ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
102 12 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แบบสรุปความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
103 8 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการประเมินการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
104 6 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แบบรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564
105 6 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้างพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
106 6 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
107 5 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
108 5 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
109 1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
110 1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอทำบัตรผู้พิการรายใหม่ ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
111 1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอกู้เงินคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564
112 1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
113 1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
114 1 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
115 1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
116 30 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
117 30 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564
118 25 ก.ย. 2563 ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
119 15 ก.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
120 6 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563
121 2 ก.ย. 2563 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
122 31 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (กิจกรรมการควบคุมโรคหนอนพยาธิ)
123 27 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน
124 23 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนในตำบลตากตก (กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง)
125 21 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number one)
126 18 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ (กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง)
127 16 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกม เรื่อง โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาสู่อาเซียนและเยาวชนตำบลตากตก
128 21 ก.ค. 2563 ประกาศอบต.ตากตก เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.ตากตก
129 30 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการส่งเสริมพํฒนาองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมทำน้ำพริกปลาร้า/ปลาย้าง
130 22 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ผลการประกวดและคัดเลือกชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2563
131 17 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมของ อถล.
132 1 มิ.ย. 2563 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ปี2563 (6 เดือน)
133 29 พ.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
134 25 พ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๓
135 1 พ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
136 27 เม.ย. 2563 แบบรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563
137 9 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
138 2 มี.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563
139 28 ก.พ. 2563 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง บัญชีรายงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
140 5 ก.พ. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
141 23 ม.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมมูลต่อสาธารณะ
142 22 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
143 22 ม.ค. 2563 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
144 20 ม.ค. 2563 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
145 6 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย
146 4 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการปริวาสกรรมปฎิบัติธรรม
147 3 ม.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตากตก
148 24 ธ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
149 22 ธ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
150 20 ธ.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๒
151 15 ธ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการผู้สูงอายุอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข
152 9 ธ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2562
153 9 ธ.ค. 2562 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (คนตากร่วมใจ ต้านภัยทุจริต)
154 14 พ.ย. 2562 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงสาย
155 3 พ.ย. 2562 คณะลูกทุ่งมหานคร อสมท. FM 95 MHz และนักจัดรายการพร้อมคณะ ที่มาเยี่ยมชมสถานที่การบริหารจัดการขยะของ อบต.ตากตก
156 1 พ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
157 1 พ.ย. 2562 รับซื้อขยะทั่วไปจาก เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
158 22 ต.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
159 18 ต.ค. 2562 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก และคณะ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ อบต.ตากตก
160 17 ต.ค. 2562 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563
161 10 ต.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
162 9 ต.ค. 2562 ประชาสัมพันธืองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2562
163 8 ต.ค. 2562 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
164 1 ต.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง เอกสารเผยแพร่ความรู้ สำหรับสิทธิของผู้สูงอายุ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
165 1 ต.ค. 2562 เอกสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอทำบัตรประจำตัวผู้พิการรายใหม่
166 1 ต.ค. 2562 เอกสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอกู้เงินคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
167 1 ต.ค. 2562 เอกสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
168 1 ต.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
169 20 ก.ย. 2562 ส่งเสริมพัฒนาองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน (กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำหว้า)
170 13 ก.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กิจกรรมอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์)
171 9 ก.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number one)
172 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
173 3 ก.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กิจกรรมการควบคุมโรคหนอนพยาธิ)
174 2 ก.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กิจกรรมพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน)
175 26 ส.ค. 2562 โครงการ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการทางสังคม(กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์รีไซเคลิ/การเลี้ยงไส้เดือน)
176 15 ส.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
177 1 ส.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
178 18 ก.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2562
179 8 ก.ค. 2562 งานกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณีท้องถิ่น (กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา)
180 14 มิ.ย. 2562 เข้าร่วมโครงการสัมนาประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น
181 4 มิ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
182 3 มิ.ย. 2562 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
183 3 มิ.ย. 2562 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา และการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
184 20 พ.ค. 2562 ช่องทางตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
185 20 พ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
186 14 พ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ประกาศการบรรจุแต่งตั้ง
187 1 พ.ค. 2562 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่๑)
188 26 เม.ย. 2562 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
189 11 เม.ย. 2562 มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
190 9 เม.ย. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
191 13 มี.ค. 2562 ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
192 12 มี.ค. 2562 โครงการผู้สูงอายุอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข
193 12 มี.ค. 2562 โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย
194 11 มี.ค. 2562 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
195 8 มี.ค. 2562 มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
196 8 มี.ค. 2562 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
197 8 มี.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตราการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
198 8 มี.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
199 28 ก.พ. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
200 18 ก.พ. 2562 โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาสู่อาเซียนเด็กและเยาวชนตำบลตากตก
201 1 ก.พ. 2562 ประกาศ เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
202 30 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การจัดการน้ำเสียในชุมชน
203 25 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน
204 13 ม.ค. 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
205 9 ม.ค. 2562 โครงการอบต.พบประชาชน
206 8 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๒
207 8 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
208 8 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
209 7 ม.ค. 2562 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
210 7 ม.ค. 2562 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
211 6 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ปฎิบัติการ 5ป.
212 5 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
213 27 ธ.ค. 2561 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
214 19 ธ.ค. 2561 งบแสดงฐานะทางการเงิน ๒๕๖๑
215 16 พ.ย. 2561 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
216 16 พ.ย. 2561 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
217 16 ต.ค. 2561 หลักเกณฑ์การเลือนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
218 11 ต.ค. 2561 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ๑ - ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
219 2 ต.ค. 2561 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
220 2 ต.ค. 2561 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
221 1 ต.ค. 2561 รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
222 1 ต.ค. 2561 รายงานใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑
223 28 ก.ย. 2561 รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
224 21 ก.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ 2561
225 4 ก.ย. 2561 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
226 28 ส.ค. 2561 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งข้าราขการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
227 4 มิ.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
228 22 พ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
229 10 พ.ค. 2561 มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังเกิดเหตุวาตภัย
230 9 พ.ค. 2561 ตัดต้นไม้ที่ขวางทางจราจร
231 28 ก.พ. 2561 ตัวแทนชุมชนหรือประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
232 23 ม.ค. 2561 บันทึกรายงานการประชาคมหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปี
233 17 ม.ค. 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
234 10 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
235 16 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ย
236 12 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคุณธรรมของพนักงาน
237 10 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
238 10 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
239 6 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
240 28 ส.ค. 2560 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
241 28 ก.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
242 9 ม.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอส่งประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
243 9 ม.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอส่งประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
244 5 ม.ค. 2560 ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
245 27 ธ.ค. 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐
246 16 ส.ค. 2556 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม
247 16 ส.ค. 2556 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม
↑ TOP