ข่าวประชาสัมพันธ์


#
1 3 มิ.ย. 2562 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
2 20 พ.ค. 2562 ช่องทางตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
3 1 พ.ค. 2562 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่๑)
4 26 เม.ย. 2562 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
5 11 เม.ย. 2562 มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
6 11 มี.ค. 2562 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
7 8 มี.ค. 2562 มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
8 8 มี.ค. 2562 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
9 1 ก.พ. 2562 ประกาศ เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10 7 ม.ค. 2562 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
11 7 ม.ค. 2562 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
12 19 ธ.ค. 2561 งบแสดงฐานะทางการเงิน ๒๕๖๑
13 16 ต.ค. 2561 หลักเกณฑ์การเลือนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
14 11 ต.ค. 2561 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ๑ - ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
15 2 ต.ค. 2561 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
16 2 ต.ค. 2561 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
17 1 ต.ค. 2561 รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
18 1 ต.ค. 2561 รายงานใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑
19 28 ก.ย. 2561 รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
20 21 ก.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ 2561
21 4 ก.ย. 2561 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
22 4 มิ.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
23 22 พ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
24 10 พ.ค. 2561 มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังเกิดเหตุวาตภัย
25 9 พ.ค. 2561 ตัดต้นไม้ที่ขวางทางจราจร
26 28 ก.พ. 2561 ตัวแทนชุมชนหรือประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
27 23 ม.ค. 2561 บันทึกรายงานการประชาคมหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปี
28 17 ม.ค. 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
29 10 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
30 16 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ย
31 12 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคุณธรรมของพนักงาน
32 10 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
33 10 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
34 6 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
35 28 ก.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
36 9 ม.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอส่งประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
37 9 ม.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอส่งประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
38 5 ม.ค. 2560 ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
39 27 ธ.ค. 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐

นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 11,360 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 24 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 188 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

↑ TOP