ข่าวประชาสัมพันธ์


#
1 21 ก.ค. 2563 ประกาศอบต.ตากตก เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.ตากตก
2 1 มิ.ย. 2563 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ปี2563 (6 เดือน)
3 29 พ.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
4 9 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
5 23 ม.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมมูลต่อสาธารณะ
6 22 ม.ค. 2563 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
7 20 ม.ค. 2563 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
8 3 ม.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตากตก
9 20 ธ.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๒
10 9 ธ.ค. 2562 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (คนตากร่วมใจ ต้านภัยทุจริต)
11 14 พ.ย. 2562 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงสาย
12 3 พ.ย. 2562 คณะลูกทุ่งมหานคร อสมท. FM 95 MHz และนักจัดรายการพร้อมคณะ ที่มาเยี่ยมชมสถานที่การบริหารจัดการขยะของ อบต.ตากตก
13 1 พ.ย. 2562 รับซื้อขยะทั่วไปจาก เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
14 22 ต.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
15 18 ต.ค. 2562 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก และคณะ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ อบต.ตากตก
16 17 ต.ค. 2562 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563
17 10 ต.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
18 9 ต.ค. 2562 ประชาสัมพันธืองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2562
19 8 ต.ค. 2562 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
20 20 ก.ย. 2562 ส่งเสริมพัฒนาองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน (กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำหว้า)
21 13 ก.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กิจกรรมอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์)
22 9 ก.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number one)
23 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
24 3 ก.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กิจกรรมการควบคุมโรคหนอนพยาธิ)
25 2 ก.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กิจกรรมพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน)
26 26 ส.ค. 2562 โครงการ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการทางสังคม(กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์รีไซเคลิ/การเลี้ยงไส้เดือน)
27 15 ส.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
28 1 ส.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
29 18 ก.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2562
30 8 ก.ค. 2562 งานกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณีท้องถิ่น (กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา)
31 14 มิ.ย. 2562 เข้าร่วมโครงการสัมนาประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น
32 4 มิ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
33 3 มิ.ย. 2562 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
34 3 มิ.ย. 2562 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา และการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
35 20 พ.ค. 2562 ช่องทางตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
36 20 พ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
37 1 พ.ค. 2562 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่๑)
38 26 เม.ย. 2562 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
39 11 เม.ย. 2562 มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
40 9 เม.ย. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
41 13 มี.ค. 2562 ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
42 12 มี.ค. 2562 โครงการผู้สูงอายุอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข
43 12 มี.ค. 2562 โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย
44 11 มี.ค. 2562 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
45 8 มี.ค. 2562 มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
46 8 มี.ค. 2562 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
47 8 มี.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตราการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
48 8 มี.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
49 28 ก.พ. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
50 18 ก.พ. 2562 โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาสู่อาเซียนเด็กและเยาวชนตำบลตากตก
51 1 ก.พ. 2562 ประกาศ เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
52 30 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การจัดการน้ำเสียในชุมชน
53 25 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน
54 13 ม.ค. 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
55 9 ม.ค. 2562 โครงการอบต.พบประชาชน
56 8 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๒
57 8 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
58 8 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
59 7 ม.ค. 2562 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
60 7 ม.ค. 2562 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
61 6 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ปฎิบัติการ 5ป.
62 5 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
63 19 ธ.ค. 2561 งบแสดงฐานะทางการเงิน ๒๕๖๑
64 16 ต.ค. 2561 หลักเกณฑ์การเลือนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
65 11 ต.ค. 2561 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ๑ - ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
66 2 ต.ค. 2561 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
67 2 ต.ค. 2561 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
68 1 ต.ค. 2561 รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
69 1 ต.ค. 2561 รายงานใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑
70 28 ก.ย. 2561 รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
71 21 ก.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ 2561
72 4 ก.ย. 2561 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
73 4 มิ.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
74 22 พ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
75 10 พ.ค. 2561 มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังเกิดเหตุวาตภัย
76 9 พ.ค. 2561 ตัดต้นไม้ที่ขวางทางจราจร
77 28 ก.พ. 2561 ตัวแทนชุมชนหรือประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
78 23 ม.ค. 2561 บันทึกรายงานการประชาคมหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปี
79 17 ม.ค. 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
80 10 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
81 16 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ย
82 12 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคุณธรรมของพนักงาน
83 10 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
84 10 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
85 6 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
86 28 ก.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
87 9 ม.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอส่งประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
88 9 ม.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอส่งประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
89 5 ม.ค. 2560 ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
90 27 ธ.ค. 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐

นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 13,900 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 159 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 150 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

↑ TOP