ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์


#
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ 269
2 คำสั่งงานบริหารงานบุคคล 18
3 งานกิจการสภาอบต.ตากตก 28
4 30 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประกาศสำนักงานที่คินจังหวัดตาก เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
5 25 ต.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖
6 5 ต.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7 20 มิ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาก แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว!!
8 26 เม.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่องการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566
9 17 เม.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
10 17 เม.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
11 3 เม.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน
12 1 มี.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดพระธาตุน้อย หมู่ที่ 3
13 22 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566
14 22 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์งดจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ ประจำปี 2566
15 21 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการคุณธรรม จริยธรรม
16 13 ก.พ. 2566 เชิญชวนน้องๆนักเรียน/นักศึกษา เข้ามาร่วมงาน และหาประสบการณ์การในการทำงานช่วงปิดเทอม
17 9 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลตากตก
18 9 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์ลดก๊าชเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน(คาร์บอนฟุตพริ้นท์)
19 11 ม.ค. 2566 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม หรือคณะทำงานขับเครื่อนเรื่อง จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
20 9 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลตากตก
21 9 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา ประจำปีงบประมาณ 2566
22 9 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566
23 9 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2566
24 9 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
25 5 ม.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
26 29 ธ.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล และมอบนโยบาย No Gift Policy
27 26 ธ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
28 21 ธ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
29 25 พ.ย. 2565 บันทึกการประชุมสภา อบต.ตากตก สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑-๒๕๖๕
30 25 พ.ย. 2565 ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2565
31 20 พ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
32 18 ต.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
33 6 ต.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
34 5 ต.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ 2565
35 4 ต.ค. 2565 การรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จังหวัดตาก
36 3 ต.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do's & Don's) ประจำปีงบประมาณ 2566
37 3 ต.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
38 30 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
39 30 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2565
40 30 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอทำบัตรประจำตัวผู้การรายใหม่
41 30 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอกู้เงินคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
42 30 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565
43 19 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด
44 12 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก พ.ศ.2566-2570
45 9 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารสว่นตำบลตากตก เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2565
46 6 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อบรมหมอหมู่บ้าน)
47 4 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
48 30 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง คุณสมบัติและข้อกำหนดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
49 29 ส.ค. 2565 บันทึกการประชุมสภา อบต.ตากตก สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๓-๒๕๖๕
50 29 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กรรมโครงการป้องกัน ควบคุมเฝ้าระวังการระบาดโรคติดต่อของคนและสัตว์ในชุมชน
51 29 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
52 26 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน
53 24 ส.ค. 2565 บันทึกการประชุมสภา อบต.ตากตก สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒-๒๕๖๕
54 24 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
55 19 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
56 17 ส.ค. 2565 (ร่าง) ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
57 16 ส.ค. 2565 บันทึกการประชุมสภา อบต.ตากตก สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑-๒๕๖๕
58 16 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ช่องทางการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
59 10 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
60 9 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการคล้องแมส คล้องใจ วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสูงวัย คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
61 9 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
62 9 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการผู้สูงอายุอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข
63 6 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
64 21 ก.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา
65 6 ก.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน
66 30 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ (ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
67 29 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการสืบสานประเพณีขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า ประจำปี 2565
68 28 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565
69 26 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
70 24 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ขอเชิญร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ผ่านสื่อออนไลน์
71 21 มิ.ย. 2565 บันทึกการประชุมสภา อบต.ตากตก สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑-๒๕๖๕
72 15 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
73 14 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
74 26 พ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร่สวนตำบลตากตก เรื่อง โครงการครอบครัวอบอุ่น
75 18 พ.ค. 2565 ประขาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ( มกราคม - เมษายน 2565 )
76 1 เม.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)
77 31 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 (ประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน
78 31 มี.ค. 2565 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน
79 28 มี.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
80 24 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่1 และไตรมาสที่2
81 10 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการวัยใสใส่ใจทำดี
82 9 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการส่งเสริมทักษาด้านภาษาสู่อาเซียนเด็กและเยาวชนตำบลตากตก
83 1 มี.ค. 2565 แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมด้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)
84 1 มี.ค. 2565 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565
85 1 มี.ค. 2565 ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
86 1 มี.ค. 2565 รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
87 18 ก.พ. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
88 10 ก.พ. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ 2565
89 31 ม.ค. 2565 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
90 25 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเด็กและเยาวชน/สตรี/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
91 21 ม.ค. 2565 บันทึกการประชุมสภา อบต.ตากตก สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒-๒๕๖๕
92 14 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
93 11 ม.ค. 2565 บันทึกการประชุมสภา อบต.ตากตก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑-๒๕๖๕
94 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (No Gift policy)
95 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ค่านิยมหลัก และวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
96 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
97 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
98 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
99 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
100 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
101 11 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
102 11 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
103 10 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และมาตรฐานการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
104 5 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัย สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
105 5 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
106 5 ม.ค. 2565 บันทึกการประชุมสภา อบต.ตากตก ครั้งแรก
107 13 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขต อบต.ตากตก
108 6 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รวมรายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565
109 6 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการจัดทำฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
110 6 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย
111 6 ต.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ผลการลดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
112 5 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และอาสาสมัครบริบาล
113 1 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
114 24 ก.ย. 2564 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
115 24 ส.ค. 2564 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
116 19 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
117 16 ส.ค. 2564 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
118 9 ส.ค. 2564 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
119 9 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
120 9 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564
121 23 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง งานประเพณี/กิจกรรมทางศาสนา โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา
122 13 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
123 1 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การจัดเก็บขยะอันตราย
124 29 มิ.ย. 2564 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
125 25 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง เชิญชวนร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดผ่านสื่อออนไลน์
126 23 มิ.ย. 2564 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
127 23 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
128 21 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปั 2564
129 7 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง วันสิ่งแวดล้อม
130 3 มิ.ย. 2564 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา และการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
131 1 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ออกรับขยะวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
132 1 มิ.ย. 2564 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
133 31 พ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กองทุนขยะสร้างสุข มอบสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยติดเตียง
134 26 พ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปี 2564
135 28 เม.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ปลอดบุหรี่
136 22 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การแข่งขันกีฬาตำบลตากตกรวมใจต้านภัยยาเสพติด "ตากตกคัพ ครั้งที่ 21" ประจำปี 2564
137 5 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน/สตรี/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมการทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้)
138 1 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธืองค์การบริหารส่วนตำบลตกาตก เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน
139 31 มี.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่องแบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมา ไตรมาส๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
140 29 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาสู่อาเซียนเด็กและเยาวชนตำบลตากตก
141 26 มี.ค. 2564 กิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำแรงดันสูงลดปริมาณฝุ่นละอองและหมอกควัน เพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศ PM2.5
142 24 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รณรงค์ลดการเผาในที่โล่งลดการเกิดฝุ่น PM 2.5
143 22 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
144 15 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการประราชดำริด้านสาธารณสุข "กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number one" ประจำปี พ.ศ. 2564
145 14 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมผู้สูงอายุอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข
146 10 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่องกิจกรรมกันแนวไฟป่าร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
147 7 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
148 3 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมทำแนวกันไฟตำบลตากตก
149 1 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการในพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข "กิจกรรมพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน และชุมชน" ประจำปี 2564
150 17 ก.พ. 2564 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
151 16 ก.พ. 2564 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2565
152 11 ก.พ. 2564 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
153 11 ก.พ. 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
154 13 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง หลักเกณฑ์มาตราการและแนวทางปฏิบัติเก่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
155 13 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
156 13 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
157 13 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
158 13 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
159 13 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
160 11 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
161 8 ม.ค. 2564 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
162 5 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
163 25 ธ.ค. 2563 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
164 15 ธ.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
165 30 พ.ย. 2563 นายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมด้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)
166 1 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงสาย
167 21 ต.ค. 2563 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
168 21 ต.ค. 2563 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทน
169 19 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
170 18 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนถาน "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
171 16 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มีผลการประเมินดีเด่น ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
172 12 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แบบสรุปความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
173 8 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการประเมินการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
174 6 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แบบรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564
175 6 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้างพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
176 6 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
177 5 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
178 5 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
179 1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
180 1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอทำบัตรผู้พิการรายใหม่ ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
181 1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอกู้เงินคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564
182 1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
183 1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
184 1 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
185 1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
186 30 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
187 30 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564
188 25 ก.ย. 2563 ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
189 15 ก.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
190 6 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563
191 2 ก.ย. 2563 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
192 31 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (กิจกรรมการควบคุมโรคหนอนพยาธิ)
193 27 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน
194 23 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนในตำบลตากตก (กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง)
195 21 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number one)
196 18 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ (กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง)
197 16 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกม เรื่อง โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาสู่อาเซียนและเยาวชนตำบลตากตก
198 21 ก.ค. 2563 ประกาศอบต.ตากตก เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.ตากตก
199 30 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการส่งเสริมพํฒนาองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมทำน้ำพริกปลาร้า/ปลาย้าง
200 22 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ผลการประกวดและคัดเลือกชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2563
201 17 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจกรรมของ อถล.
202 1 มิ.ย. 2563 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ปี2563 (6 เดือน)
203 29 พ.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
204 25 พ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๓
205 1 พ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
206 27 เม.ย. 2563 แบบรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563
207 9 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
208 2 มี.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563
209 28 ก.พ. 2563 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง บัญชีรายงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
210 5 ก.พ. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
211 23 ม.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมมูลต่อสาธารณะ
212 22 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
213 22 ม.ค. 2563 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
214 20 ม.ค. 2563 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
215 6 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย
216 4 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการปริวาสกรรมปฎิบัติธรรม
217 3 ม.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตากตก
218 24 ธ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
219 22 ธ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
220 20 ธ.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๒
221 15 ธ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการผู้สูงอายุอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข
222 9 ธ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2562
223 9 ธ.ค. 2562 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (คนตากร่วมใจ ต้านภัยทุจริต)
224 14 พ.ย. 2562 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงสาย
225 3 พ.ย. 2562 คณะลูกทุ่งมหานคร อสมท. FM 95 MHz และนักจัดรายการพร้อมคณะ ที่มาเยี่ยมชมสถานที่การบริหารจัดการขยะของ อบต.ตากตก
226 1 พ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
227 1 พ.ย. 2562 รับซื้อขยะทั่วไปจาก เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
228 22 ต.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
229 18 ต.ค. 2562 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก และคณะ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ อบต.ตากตก
230 17 ต.ค. 2562 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563
231 10 ต.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
232 9 ต.ค. 2562 ประชาสัมพันธืองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2562
233 8 ต.ค. 2562 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
234 1 ต.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง เอกสารเผยแพร่ความรู้ สำหรับสิทธิของผู้สูงอายุ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
235 1 ต.ค. 2562 เอกสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอทำบัตรประจำตัวผู้พิการรายใหม่
236 1 ต.ค. 2562 เอกสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอกู้เงินคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
237 1 ต.ค. 2562 เอกสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การขอเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
238 1 ต.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
239 20 ก.ย. 2562 ส่งเสริมพัฒนาองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน (กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำหว้า)
240 13 ก.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กิจกรรมอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์)
241 9 ก.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number one)
242 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
243 3 ก.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กิจกรรมการควบคุมโรคหนอนพยาธิ)
244 2 ก.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กิจกรรมพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน)
245 26 ส.ค. 2562 โครงการ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการทางสังคม(กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์รีไซเคลิ/การเลี้ยงไส้เดือน)
246 15 ส.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
247 1 ส.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
248 18 ก.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2562
249 8 ก.ค. 2562 งานกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณีท้องถิ่น (กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา)
250 14 มิ.ย. 2562 เข้าร่วมโครงการสัมนาประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น
251 4 มิ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
252 3 มิ.ย. 2562 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
253 3 มิ.ย. 2562 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา และการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
254 20 พ.ค. 2562 ช่องทางตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
255 20 พ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
256 14 พ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ประกาศการบรรจุแต่งตั้ง
257 1 พ.ค. 2562 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่๑)
258 26 เม.ย. 2562 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
259 11 เม.ย. 2562 มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
260 9 เม.ย. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
261 13 มี.ค. 2562 ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
262 12 มี.ค. 2562 โครงการผู้สูงอายุอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข
263 12 มี.ค. 2562 โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย
264 11 มี.ค. 2562 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
265 8 มี.ค. 2562 มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
266 8 มี.ค. 2562 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
267 8 มี.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตราการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
268 8 มี.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
269 28 ก.พ. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
270 18 ก.พ. 2562 โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาสู่อาเซียนเด็กและเยาวชนตำบลตากตก
271 1 ก.พ. 2562 ประกาศ เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
272 30 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การจัดการน้ำเสียในชุมชน
273 25 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน
274 13 ม.ค. 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
275 9 ม.ค. 2562 โครงการอบต.พบประชาชน
276 8 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๒
277 8 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
278 8 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
279 7 ม.ค. 2562 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
280 7 ม.ค. 2562 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
281 6 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ปฎิบัติการ 5ป.
282 5 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
283 27 ธ.ค. 2561 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
284 19 ธ.ค. 2561 งบแสดงฐานะทางการเงิน ๒๕๖๑
285 16 พ.ย. 2561 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
286 16 พ.ย. 2561 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
287 16 ต.ค. 2561 หลักเกณฑ์การเลือนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
288 11 ต.ค. 2561 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ๑ - ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
289 2 ต.ค. 2561 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
290 2 ต.ค. 2561 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
291 1 ต.ค. 2561 รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
292 1 ต.ค. 2561 รายงานใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑
293 28 ก.ย. 2561 รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
294 21 ก.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ 2561
295 4 ก.ย. 2561 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
296 28 ส.ค. 2561 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งข้าราขการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
297 4 มิ.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
298 22 พ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
299 10 พ.ค. 2561 มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังเกิดเหตุวาตภัย
300 9 พ.ค. 2561 ตัดต้นไม้ที่ขวางทางจราจร
301 28 ก.พ. 2561 ตัวแทนชุมชนหรือประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
302 23 ม.ค. 2561 บันทึกรายงานการประชาคมหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปี
303 17 ม.ค. 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
304 10 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
305 16 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ย
306 12 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคุณธรรมของพนักงาน
307 10 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
308 10 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
309 6 ต.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
310 28 ส.ค. 2560 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
311 28 ก.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
312 9 ม.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอส่งประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
313 9 ม.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอส่งประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
314 5 ม.ค. 2560 ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
315 27 ธ.ค. 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐
316 16 ส.ค. 2556 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม
317 16 ส.ค. 2556 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม
↑ TOP