ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

ITA


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้างหน่วยงาน 

โครงสร้าง อบต.ตากตก

- โครงสร้างส่วนราชการ อบต.ตากตก

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่ของ อบต.

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนพัฒนาท้องถิ่น

5. ข้อมูลการติดต่อ

6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8. Q&A

9. Social network 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนดำเนินงานประจำปี 2563

- แผนดำเนินงานประจำปี 2564 

- แผนดำเนินงานประจำปี 2565

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

      - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

        - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

- รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

-  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562

-  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563

- รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2564

17. E-Service

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2563

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2565

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ประกาศประกวดราคาประปาผิวดินขนาดใหญ่ ปี 2563

- ประกาศแผน คสล. หมู่ 2 ปี 2563 

- ประกาศราคากลาง คสล. หมู่ 2 ปี 2563

- ประกาศเชิญชวน หมู่ 2 ปี 2563 

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา หมู่ 2 ปี 2563 

- ประกาศแผน คสล. หมู่ 1 ปี 2563

- ประกาศราคากลาง คสล. หมู่ 1 ปี 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท้ายบ้าน บ้านหนองชะลาบ หมู่ที่ 1 ตำบลตากตก ปี 2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ 1 ปี 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2562

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2563

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2564

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565

- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)

- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2563)

- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564


ตัวขี้วัดย่อยที่ 9.5 กาส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกัรการทุจริต ปี 2565

- แผนป้องกันการทุจริตระยะสามปี (พ.ศ.2561 - 2564)

- คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

- ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียน

30. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เว็บเพจ

- ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2563

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2564

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2565

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- เว็บบอร์ด

33. การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

- การตรวจรับงานจ้าง ปี2564

 - การตรวจรับงานจ้าง ปี2565

 

ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การแสดงเจตจำนงสุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี พ.ศ.2563

- การแสดงเจตจำนงสุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี พ.ศ.2564

- การแสดงเจตจำนงสุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี พ.ศ.2565

- ประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (No Gift Policy)

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

        - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี พ.ศ.2564

      - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี พ.ศ.2565

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี พ.ศ.2563

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี พ.ศ.2564

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี พ.ศ.2565

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- บันทึกข้อความ / ภาพกิจกรรม

- ประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมขององค์กร ปี พ.ศ.2565

 

แผนป้องกันการทุจริต

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี2564 

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2563

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2564

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2565

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2563

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2564

- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2565

↑ TOP