ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน


 

          ประวัติความเป็นมาของตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า สมัยก่อนเรือสำเภอลำนึงได้เกิดล่มที่ตำบลเกาะตะเภา แต่สามารถกู้เรือได้ที่ “บ้านตาก” หลังจากนั้นจึงไปถอดสมอที่ตำบล “สมอโคน” สิ่งของต่างๆที่จมอยู่ในเรือได้นำมาตากแดดจนแห้งที่เมือง “ระแหง” อันเป็นที่ตั้งของจังหวัดตาก ในปัจจุบันนี้ สำหรับตำบลตากตกนั้น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำปิง ซึ่งบริเวณนี้สามารถกู้เรือได้ จึงได้ชื่อว่า “ตำบลตากตก” นั่นเอง

         องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกเดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลตากตก ต่อมามีประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 สำนักงานตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 22 ท่าน มีคณะผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน


↑ TOP