ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

“ตากตกน่าอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวยั่งยืน การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี ”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

    ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและมีความสะดวกในการสัญจร
    ๒. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    ๓. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
    ๔. ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
    ๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยและการบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง ชุมชนเข้มแข็ง ตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ๖. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
    ๗. เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

    ๑. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาที่ได้มาตรฐาน
    ๒. จำนวนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่และตอบสนองความต้องการของประชาชน
    ๓. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
    ๔. เด็ก เยาวชน ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น
    ๕. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด
    ๖. ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีรายได้เพิ่มขึ้น
    ๗. ประชาชนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
    ๘. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
    ๙. จำนวนสถานที่ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
   ๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด
   ๑๑. มีเครือข่ายการทำงานทุกภาคส่วน
   ๑๒. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง

 

↑ TOP