ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

คู่มือต่างๆในการปฏิบัติงาน


# จัดเรียง
1 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ (11 มี.ค. 2567 14:14:58)
2 คู่มือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (23 ม.ค. 2567 10:08:01)
3 คู่มือศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (23 ม.ค. 2567 10:02:35)
4 คู่มือการจัดการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (23 ม.ค. 2567 10:01:04)
5 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักกระบวนงาน การปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (20 เม.ย. 2564 15:39:08)
6 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก (16 เม.ย. 2564 14:22:56)
7 คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการ (10 ก.ค. 2563 11:27:52)
8 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานลูกจ้าง เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (28 มิ.ย. 2562 09:26:02)
9 คู่มือภาษี (26 มิ.ย. 2562 11:02:05)
10 รานงานผลปฎิบัติราชการ (26 มิ.ย. 2562 10:49:00)
11 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (อบต.ตากตก) (26 มิ.ย. 2562 10:47:53)
12 คู่มือขออนุญาตก่อสร้าง (26 มิ.ย. 2562 10:47:11)
13 คู่มือเบี้ยยังชีพ อบต.ตากตก (26 มิ.ย. 2562 10:46:13)
14 ประชาสัมพันธ์คู่มือองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล (26 มิ.ย. 2562 10:43:45)
↑ TOP