ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ


# จัดเรียง
1 ระเบียบสำนกนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ (13 พ.ย. 2561 14:40:59)
2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ (13 พ.ย. 2561 14:40:04)
3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ (13 พ.ย. 2561 14:39:43)
4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคนเครื่องราชอิสรยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ (13 พ.ย. 2561 14:39:21)
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ (13 พ.ย. 2561 14:38:58)
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ (13 พ.ย. 2561 14:38:34)
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ (13 พ.ย. 2561 14:38:09)
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติในการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ. ๒๕๔๓ (13 พ.ย. 2561 14:37:13)
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ (13 พ.ย. 2561 14:36:48)
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ (13 พ.ย. 2561 14:36:09)
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. ๒๕๕๑ (13 พ.ย. 2561 14:35:12)
12 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ (13 พ.ย. 2561 14:34:46)
13 พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ (13 พ.ย. 2561 14:34:18)
14 พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ (13 พ.ย. 2561 14:33:35)
15 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ (13 พ.ย. 2561 14:33:13)
16 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (13 พ.ย. 2561 14:32:45)
17 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (13 พ.ย. 2561 14:32:14)
18 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (13 พ.ย. 2561 14:31:44)
19 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (13 พ.ย. 2561 14:31:17)
20 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ (13 พ.ย. 2561 14:30:22)
21 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ (13 พ.ย. 2561 14:29:46)
22 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (13 พ.ย. 2561 14:29:10)
23 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ (13 พ.ย. 2561 14:28:27)
24 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (13 พ.ย. 2561 14:27:59)
25 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ (13 พ.ย. 2561 14:27:28)
26 พระราชบัญญัติภาษีบำรงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (13 พ.ย. 2561 14:26:48)
27 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ (13 พ.ย. 2561 14:26:18)
28 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ (13 พ.ย. 2561 14:25:50)
29 พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ (13 พ.ย. 2561 14:25:13)
30 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (13 พ.ย. 2561 14:23:51)
31 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (13 พ.ย. 2561 14:23:05)
32 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๐ (13 พ.ย. 2561 14:22:32)
33 พระราชบญญตปรบปรงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (13 พ.ย. 2561 14:20:57)
34 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (13 พ.ย. 2561 14:19:40)
35 พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่๒ พ.ศ. ๒๕๓๗ (13 พ.ย. 2561 14:19:11)
36 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ (13 พ.ย. 2561 14:18:19)
37 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ (13 พ.ย. 2561 14:17:16)
38 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ (13 พ.ย. 2561 14:10:46)
39 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (13 พ.ย. 2561 14:08:31)
40 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (13 พ.ย. 2561 14:07:57)
41 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ (13 พ.ย. 2561 14:05:03)
42 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฉบับที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๕๑ (13 พ.ย. 2561 14:04:38)
43 พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (13 พ.ย. 2561 14:02:58)
44 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (13 พ.ย. 2561 13:59:24)
45 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (13 พ.ย. 2561 13:58:38)
46 พระราชบัญญัติควบคุ้มการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (13 พ.ย. 2561 13:56:40)
47 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (13 พ.ย. 2561 13:56:05)
48 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (13 พ.ย. 2561 13:54:52)
49 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ (13 พ.ย. 2561 13:54:21)
50 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (13 พ.ย. 2561 13:49:16)
51 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (13 พ.ย. 2561 13:48:12)
52 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ (13 พ.ย. 2561 13:47:43)
53 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (13 พ.ย. 2561 13:47:16)
54 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ (13 พ.ย. 2561 13:46:52)
55 พระราชบัญญัติกรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (13 พ.ย. 2561 13:46:08)
56 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (13 พ.ย. 2561 13:45:19)
57 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๔๗๘ (13 พ.ย. 2561 13:44:56)
58 พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑ (13 พ.ย. 2561 13:44:21)
59 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (13 พ.ย. 2561 13:43:48)
60 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (13 พ.ย. 2561 13:42:38)
61 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ (13 พ.ย. 2561 13:40:04)
62 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (24 ก.ค. 2560 00:52:18)
63 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (24 ก.ค. 2560 00:51:29)
64 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2543 (24 ก.ค. 2560 00:50:16)
65 พระราชบัญญัติ (24 ก.ค. 2560 00:48:42)
66 พระราชบัญญัติองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2560 00:47:23)
↑ TOP