ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป


23 ส.ค. 2566 09:21:34

ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีการบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ ประจำปี 2566

23 ส.ค. 2566 09:18:14

รับมอบใบประกาศเกียรติคุณประเมินรับรองคุณภาพการทำงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) และระดั

11 ก.ค. 2566 11:36:16

เวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2566วาระ : พลังชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ประเทศ

25 เม.ย. 2566 16:03:13

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รณรงค์เฝ้าระวัง และป้องกันการจมน้ำเสียชีวิต

22 มี.ค. 2566 14:09:21

ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน การต่อ พรบ.รถ

20 มี.ค. 2566 14:58:35

นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอบ้านตากขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย

20 มี.ค. 2566 14:30:42

ตัดต้นไม้ที่โค้นล้มขวางทางสัญจรประชาชน

12 ก.ย. 2565 10:36:30

ร่วมบรรยายการบริหารจัดการขยะในตำบลตากตก ณ ศาลากลางจังหวัดตาก

6 มิ.ย. 2565 10:03:14

รับมอบโล่รางวัล "ชนะเลิศ พชอ.ดีเด่น ระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 2" ประเด็น : การขับเคลื่อนตามบริบทพื้นที

6 มิ.ย. 2565 09:58:31

ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้ก

10 มี.ค. 2565 09:12:20

นายก อบต.ตากตก ร่วมให้การต้อนรับ นายก อบจ.ตาก

10 มี.ค. 2565 09:10:26

สวัสดีวันแจกเบี้ย

1 มี.ค. 2565 12:59:43

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

17 ก.พ. 2565 09:02:43

รับมอบป้าย "สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน"

17 ก.พ. 2565 08:52:31

อบรมให้ความรู้ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ "ข้าราชการยุคใหม่ ทำงานโปร่งใส ห่างไก

↑ TOP