ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

นโยบายการบริหาร


บทนำ

         กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตากตกทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ใช้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม นายสุขเกษม โคสอน ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ผ่านมาการคัดเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจำนวน 22 ท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 

เจตนารมณ์ในการทำงาน

         พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้รับฉันทานุมัติจากที่น้องประชาชนให้มาทำงานบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ซึ่งเป็นภาระที่ผมต้องรับผิดชอบอย่างสูงแล้วนั้น กระผม นายสุขเกษม โคสอน ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตกและคณะผู้บริหารของกระผม ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลักการทำงานอย่างไร ซึ่งผมได้พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน กระผมจึงขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการทำงานของกระผมและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแน่วแน่ ดังนี้

 1. ต้องซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทนในการทำงาน
 2. ต้องดูแลประชาชน อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
 3. ต้องบริหารงานและปฏิบัติตนบนพื้นฐานของจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาน
 4. ต้องดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือคนหมู่มากเป็นหลัก
 5. ในกรณีผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ กระทบต่อคนส่วนน้อยควรหาวิธีการเยียวยาถึงผลกระทบดังกล่าว ตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว

 วิสัยทัศน์

“ตากตกน่าอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวยั่งยืน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”

พันธกิจ

 1. พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการวางระบบผังเมืองของท้องถิ่น ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่
 2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร พัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านนันทนาการ
 3. ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 5. ปลูกจิตสำนึกและสร้างบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ประชาชน
 6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์
 7. พัฒนาและบริหารจัดการท้องถิ่น โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 8. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว

ภารกิจในการทำงาน

 1. พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้สมบูรณ์ตามความเหมาะสมของชุมชน
 2. พัฒนาทางด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด
 3. พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ทัดเทียมมาตรฐานที่ควรจะเป็น
 4. พัฒนาทางด้านสาธารณสุข เน้นทางด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพและบริการผู้เจ็บป่วย
 5. พัฒนาทางด้านสังคม ให้เกิดความสงบ ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาสังคมให้เ็ป็นสังคมแห่งศีลธรรม จริยธรรมและลดปัญหายาเสพติด
 6. พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจชุมชน
 7. พัฒนางานของเทศบาล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามคำขวัญของเทศบาลว่า “บริการประชาชนคืองานของเรา”

 แผนงานและโครงการหลักที่จะดำเนินงาน

          1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

         เพื่อให้ประชาชนได้มีความสะดวกในการดำเนินชีวิต ได้รับการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน

เป้าหมายการพัฒนา

         ประชาชนในเขตพื้นที่ทั้งหมดได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาในการดำเนินชีวิตโดยทั่วถึงกัน

มาตรการดำเนินงาน                                                              

         ก่อสร้าง บำรุงรักษาทางบก และทางที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ชลประทาน เพิ่มแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือใช้ในด้านการเกษตรครอบคลุมอย่างทั่วถึง

สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการเครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ขยายเขตไฟฟ้า ประปา ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

           2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์                                                                                

         เพื่อส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจในชุมชน ให้ประชาชนมีก่ีประกอบอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้

เป้าหมายการพัฒนา                                                           

         ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพเสริม มีรายได้อย่างต่อเนื่อง

มาตรการดำเนินงาน                                                                      

2.1 สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม สร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี มั่นคง ส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมในครัเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

2.2 สนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร

2.3 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรอของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 ให้แต่ละครอบครัวมีความพอเพียงต่อการบริโภค

ขั้นตอนที่ 2 เน้นเศรษฐกิจหรือธุรกิจชุมชน

ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน

2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

          3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์                                                                                  

เพื่อส่งเสริมและเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากที่อื่นได้

เป้าหมาย                                                                                         

ในเขตพื้นที่ตำบลมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สร้างอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

มาตรการดำเนินงาน                                                                      

 1. เพิ่มและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพมากขึ้น

2. ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมทั้งการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ

3. สร้างพื้นที่สีเขียวสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆนำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

          4. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา

วัตถุประสงค์                                                                                  

 1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ มีการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและสูงขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ให้มีโอกาสฝึกอบรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีทุนทางสังคม
 2. เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน
 3.  ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน  ประชาชน รู้จักอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
 4.  เพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข

 

เป้าหมาย                                                                                  

ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

มาตรการดำเนินงาน                                                                        

 1. ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นในด้านการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา การสังคมสงเคราะห์ให้แก่ เด็ก สตรี คนชรา ปละผู้ด้อยโอกาส
 2. ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เช่น งานประเพณีลอยกระทงสาย งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า ฯลฯ
 3. สนับสนันนโยบายรัฐบาล ในการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด รวมทั้งจัดให้มีสนามกีฬาและมีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบล โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนะรรม โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรม และเรียนรู้ทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น

         5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมและการสูญสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์

เป้าหมาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นยังคงสภาพโดยสมบูรณ์สืบต่อไป

มาตรการดำเนินงาน

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกหวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้มีการสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม คงสภาพเดิม บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

      6. ด้านการเมืองการบริหาร

วัตถุประสงค์                                                                                     

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจการบริหารงานของหน่วยงาน และองค์กรของรัฐเป็นอย่างดียิ่ง รวมถึงการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสในบทบาทหน้าที่อันชอบธรรม เพื่อการพัฒนาบ้านเมืองไปในทิศทางเดียวกัน

เป้าหมาย                                                                                    

ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเมือง การบริหาร และให้ความสำคัญในการทำงาน การบริหารของหน่วยงานและองค์กรของรัฐอย่างแท้จริง                                                                   

มาตรการดำเนินงาน                                                                      

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน โดยการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ เพื่อผลประโยชน์ต่อประชาชน”

6.2 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชน

6.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ให้ประชาชนได้รับทราบและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

6.4 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน โดยให้มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

6.5 มุ่งเน้นการบริหารราชการแบบเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน

6.6 พัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

6.7 บริหารงานคลังอย่างมีเสถียรภาพ รักษาวินัยทางการคลังโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

 • การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบล
 • ปรับปรุงระบบการให้บริการ – พัฒนาระบบ “one stop service” ให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากขึ้น – ปรับปรุงระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพให้มีความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว
 • ปรับปรุงระบบการจัดทำงบประมาณ : โดยการจัดสรรสัดส่วนงบประมาณให้ชัดเจนในส่วนที่เสนอโดยเทศบาลและที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน : เสริมสร้างความสามัคคี ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาในด้านการวางแผนและพัฒนางาน
 • การมีส่วนร่วมของประชาชน – ให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนและภาคประชาชน – ปรับปรุง พัฒนาช่องทางในการพบปะ ประชาชนโดยตรง เช่น “สภากาแฟ” และ “ออกหน่วยชุมชน” – เชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถทุกภาคส่วนมาทำงานร่วมกับทางเทศบาล – จัดทำห้องประชุมและรับรองประชาชนที่หน่วยงานกองสวัสดิการ

 สรุป

จากการที่กระผมได้แถลงมาทั้งหมดแล้วนั้น เป็นแนวความคิด ความตั้งใจในการทำงานที่ผมจะต้องรับผิดชอบการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจผม นายสุขเกษม โคสอน มาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตกในครั้งนี้ แต่พ่อแม่พี่น้องครับในสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ไม่สามารถเกิดได้จากผมเพียงลำพัง แต่ผมมีความเชื่อว่าความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

พ่อแม่พี่น้องครับพร้อมแล้วครับ “ที่พวกเราจะเดินไปสู่เป้าหมายและอนาคต ตากตกเมืองแห่งความสุขร่วมกัน” ขอขอบพระคุณครับ


↑ TOP