ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


#
1 7 ต.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายโรงปุ๋ย หมู่ 2
2 7 ต.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดพระธาตุน้อย หมู่ 3
3 7 ต.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าบ้านโฮ้งขวาง หมู่ 11
4 7 ม.ค. 2564 ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองงิ้ว 1 หมู่11
5 19 ต.ค. 2563 ประกาศจัดซื้อรถพยาบาล(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
6 17 ส.ค. 2560 ประกาศแจ้งผลการราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบคลองส่งน้ำบ้านหินโค้ว) หมู่ที่ 2
7 11 ส.ค. 2560 ประกาศแจ้งผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสมชาย) หมู่ที่ 11 ตำบลตากตก
8 12 มิ.ย. 2560 ประกาศแจ้งผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้าง อบต.ตากตก ไปสระหนองน้ำถึงถนนทุ่งกระเชาะ หมู่ที่ 5
9 27 มี.ค. 2560 ประกาศแจ้งผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาใหม่-น้ำดิบ หมู่ที่ 8
10 27 มี.ค. 2560 ประกาศแจ้งผลการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7
11 27 มี.ค. 2560 ประกาศแจ้งผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพูนดินลูกรัง หมู่ที่ 9
12 24 มี.ค. 2560 ประกาศแจ้งผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์
13 5 ม.ค. 2560 ประกาศแจ้งผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
14 11 พ.ย. 2559 ประกาศแจ้งผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ , วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4
15 10 พ.ย. 2559 ประกาศแจ้งผลการเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
↑ TOP