ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม


อ่าน : 424 22 ก.ค. 2563 14:33:10

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา


วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ได้จัดโครงการกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณีทองถิ่น(กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา) เพื่อน้อมนำตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องการส่งเสริม รักษาประเพณีของชาติไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีแต่การโบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป


เรื่องน่าสนใจ


พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมการคัดแยกขยะของ อบต.ตากตก

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังเกิดเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากตกคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561”

ล่าสุด


ร่วมบรรยายการบริหารจัดการขยะในตำบลตากตก ณ ศาลากลางจังหวัดตาก

รับมอบโล่รางวัล "ชนะเลิศ พชอ.ดีเด่น ระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 2" ประเด็น : การขับเคลื่อนตามบริบทพื้นที

ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้ก

นายก อบต.ตากตก ร่วมให้การต้อนรับ นายก อบจ.ตาก

สวัสดีวันแจกเบี้ย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

↑ TOP