ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม


อ่าน : 169 19 เม.ย. 2564 15:27:33

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง การบริจาคขยะทุกวันจันทร์และวันศุกร์


เพื่อให้เป็นไปตามแม่บทการบริหารจัดการขยะของประเทศ (พ.ศ.2559 – 2564) ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องขยะอย่างเป็นรูปธรรมประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมูลฝอย ให้ได้เนินการด้านจัดการขยะในพื้นที่อย่างเคร่งคัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกจึงได้กำหนดข้อตกลง ดังนี้

๑) ให้คณะบริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างทุกคน นำขยะมาทุกวัน จันทร์และวันศุกร์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้มามือเปล่า ซึ่งเป็นขยะออมบุญ เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ดอยโอกาสทางสังคม

๒) ทุกวันพุธ คณะบริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างทุกคน จะต้องหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารร่วมกัน ตามกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ฉันพี่น้องโดยห้ามมีถุงพลาสติก

๓) คณะบริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างทุกคนจะต้องนำแก้วน้ำส่วนตัวมา เพื่อเป็นการลดการใช้ขยะประเภทแก้วพลาสติก

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมการคัดแยกขยะของ อบต.ตากตก

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังเกิดเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากตกคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561”

ล่าสุด


หลวงพ่อสุขใจ

วัดพระธาตุน้อย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔

การบริจาคขยะทุกวันจันทร์และวันศุกร์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง

โครงการครอบครัวอบอุ่น

↑ TOP