ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม


อ่าน : 888 9 เม.ย. 2561 14:40:20

โดย : koon009 koon009
:: เรื่อง การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากตกคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561”


     อบต.ตากตก โดยนายสุขเกษม โคสอน นายกอบต.ตากตก และทีมงาน ได้จัดการแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากตกคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2561 ณ บริเวณสระหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลตากตก โดยได้รับความร่วมจาก โรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่, กลุ่มอสม., กำนันและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 11 ตำบลตากตก เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ภายในงานมีการแข่งขันกีฬามากมายทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในเขตอบต.ตากตกได้ออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วย และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นที่ได้ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตกตลอดมา


เรื่องน่าสนใจ


ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมการคัดแยกขยะของ อบต.ตากตก

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังเกิดเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากตกคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561”

ล่าสุด


หลวงพ่อสุขใจ

วัดพระธาตุน้อย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔

การบริจาคขยะทุกวันจันทร์และวันศุกร์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง

โครงการครอบครัวอบอุ่น

↑ TOP